Uysal Elektrik Malzemeleri Toptan Satış Konya, Elektrik Malzemeleri Toptan Konya, Elektrik Malzemeleri Fiyat Listesi Konya, Elektrik Proje, Elektrik Projeleri, Elektrik Malzemeleri Toptan Satış Konya, Konya Elektrik Malzemeleri Firmaları, Konya Elektrik Malzeme

 

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

Madde 1 – Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz. Aşağıdaki elektrik tesisleri elektrik iç tesisi sayılır.

a) ( Değişik fıkra: RG 12/07/1998- 23400) Sürekli elektrik tesisleri:
Yapıların yada kümelerinin içinde, bitişiğinde yada bu yapılara ek olarak bunların dışında sürekli kullanılmak için kurulan asansör tesisleri dışındaki alçak gerilimli her türlü tesislerdir. Yapıların iç aydınlatma, kuvvet, alçak gerilim kompanzasyon tesisleri, çağırma, alarm, arama, yıldırımlık, akü, doğrultmaç (redresör) hoparlör, anten, telefon ve televizyon tesisleriyle, bu yapıların bahçe aydınlatma tesisleri ve yukarıda açıklanan tesislerin dışarıda kurulan bölümleri sürekli tesis sayılır.

b) ( Değişik fıkra: RG 25/10/1996- 22798) Tesisi yaptıran kimsenin arazisi ile sınırlı enerji nakil hattı içermeyen, bağımsız alçak gerilimli elektrik tesisleri (bir ev, bağ veya bahçenin yalnızca kendi gereksinimlerini karşılamak için tahsis edilecek motopomp tesisi ve benzeri tesisler)

c) Geçici elektrik tesisleri
Geçici elektrik tesisleri yukarıda (a) ve (b) madde bölümlerinde açıklanan tesislere bağlanmış olan yapıların içinde yada dışında, sürekli tesisin işletmeye açılmasına kadar kullanılmak için geçici olarak kurulan ve sürekli olarak kullanılmayan alçak gerilimli her türlü tesislerdir. Lunapark, panayır gibi tesisler ve şantiyeler geçici tesis sayılır.

II. YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI

Madde 2 - a)Bu yönetmelik
a.l - Yeni kurulacak tesislerde,
a.2 - Kurulu tesislerin tamamen değiştirilmesi durumunda,
a.3 - Kurulu tesislerde açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda,
a.4 - Kurulu tesislerde bozukluk yada değişikliğin yakındaki diğer tesislerde önemli karışıklık yada tehlikeler doğurması durumunda,
a.5 - Kurulu bir tesisi esasına etki etmeyecek biçimde yapılacak genişletmelerin, değişikliklerin ve onarmaların yalnızca bu bölümlerinde,
uygulanır.

Kurulu tesislerin kesilmiş olan akımlarının yeniden verilmesi anında yada işletme tarafından serbest olarak yapılacak muayene sonunda a.3 ve a.4‘de açıklandığı gibi bozuk ve tehlikeli görülen tesislerin bu Yönetmelik hükümlerine göre bir ay içinde düzeltilmesi aboneye bildirilir. Tesis bu süre içinde düzeltilmemişse, işletme abonenin akımını keser. Bu bozukluk ve tehlikeli durum tümünde varsa, a.2‘de yer alan hükme göre işlem yapılır.

Akımın derhal kesilmesini gerektiren tehlikeli durumlarda bu süre verilmez.
b) Bu Yönetmeliğin herhangi bir maddesinin uygulanması mahalli şartlar nedeniyle zorluklar yada teknik gelişmeyi önleyecek durumlar ortaya çıkarırsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na yapılacak gerekçeli başvurma üzerine Bakanlık yalnızca o başvurma için söz konusu maddenin uygulanmamasına izin verebilir.

 

ELEKTRİK TESİSATI DUVAR BORULARI KONTROL TUTANAĞI
İlgili İdare :
Yapı Ruhsatı Tarih ve No. :
Yapının Adresi :
Pafta/ Ada/ Parsel :
Yapı Đnşaat Alanı (m2
) ve Cinsi :
Kontrol Edilen Yapı Kısmı :
Yapı Sahibi :
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :
Yapı Müteahhidinin Adı :
Proje Müellifi / Oda No :
Proje Onay Tarihi / No. :
Yukarıda belirtilen yapının, elektrik duvar boruları yatay ve dikey olarak döşendiği, boru
çapları, bağımsız linyeleri, buat yerleri, anahtar, priz ve buat yükseklikleri projesine ve
yönetmeliklere uygun olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, tali tablo kasasının yerine monte edildiği, tali tablo ebadının yeterli olduğu
görülmüştür.
Đş bu tutanak …….../ ……... /………… tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca
ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
Kontrol Elemanı Elektrik Tesisatçısı Müteahhit / Şantiye Şefi
Elektrik Mühendisi Oda Sicil No:
Proje ve Uygulama Denetçisi
Elektrik Mühendisi

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ

BRANŞMAN Normal Kusurlu
1.Tür ve kesit olarak projeye uygun mudur ?
2. Harici kablo başlığı, mekik sigortası, klemensi uygun mudur?
3. Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli midir?
4. Kablo koruma borusu boy ve kesitçe uygun mudur?
5. Yer altı kablo tesisi uygun mudur, dam direği galvanizli midir ve 2” (inç) borulu mudur?
6. Temel topraklayıcı ile varsa diğer topraklayıcılar malzeme ve boyutça uygun mudur?
7. Branşman kablosu antigron olarak işlenmiş midir?
8. Kesicili saç pano yerine monte edilmiş midir?
ENERJİ ODASI, KABLO ŞAFTI, SAYAÇ VE DAĞITIM TABLOLARI
9. Enerji odası ve kablo şaftı ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve düzgün müdür?
10. Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde midir?
11. Sayaçların akım değerleri ile ölçü trafoları çevirme oranları projeye uygun mudur?
12. Sayaç bağlantıları normal midir?
13. Ölçü devresinin bağlantıları uygun mudur?
14. Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri, türleri ve renkleri normal midir?
15. Ortak sigortalar ve abone giriş sigortaları bir fazlıda kesici, üç fazlıda kofre midir?
16. Sigorta ve kesici amperajları uygun mudur?
17. Sigorta viskontakları normal midir?
18. Sigorta bağlantı uçları normal kullanılmış mıdır?
19. potansiyel dengeleme (eşpotansiyel kuşaklama) barası (PDB) normal midir?
20. PDP’ye gerekli topraklama bağlantıları yapılmış mıdır?
21. Tüm tabloların iç bağlantıları normal ve düzgün müdür?
22. Sayaç panoları içindeki aydınlatma düzeyi uygun mudur?
MOTORLAR
23. 5 kW’tan küçük motorlar için termik şalter kullanılmış mıdır?
24. 5 kW’tan büyük motorlarda aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle yapılan koruma uygun mudur?
25. 5 kW’tan büyük motorlarda yıldız / üçgen vb. yol verme düzeni kullanılmış mıdır?
26. Motor gövdeleri topraklanmış mıdır?
27. Motorlar plana uygun olarak tesis edilmiş midir?
ASANSÖRLER
28. Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir?
29. Devre koruma sigortası ve otomatik açıcıların akım değerleri uygun mudur?
30. Besleme kablosu tür ve kesit yönünden uygun mudur?
31. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?
32. Asansör makine dairesi elektrik tesisatı tam ve uygun mudur?
AYDINLATMA
33. Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı normal midir?
34. Sabit aydınlatma tesisatı normal midir?
35. Kablo ve sigorta değerleri ile bağlantıları normal midir?
36. Kullanılan lambalar güç ve bağlantı yönünden normal midir?
ZİL vb. TESİSAT
37. Tesisat genel olarak normal midir?
38. Kullanılan transformatör yeterli ve normal bağlanmış mıdır?
39. Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mıdır?
ANAHTARLAR
40. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?
41. Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir?
42. Faz üzerine mi bağlıdır?
PRİZLER
43. İletkenin renk ve kesiti normal midir?
44. Kullanım yerleri, yerden yükseklikleri normal midir?
45. İletkenlerin renk ve kesitleri normal midir?
46. Topraklamaları normal midir?
BUATLAR
47. Bağlantıları klemens ile yapılmış mıdır?
48. Boru çapları giriş-çıkış sayıları ve yeri projeye uygun mudur?
49. Kare buat ölçüleri uygun mudur?
AG KOMPANZASYON
50. Münferit kompanzasyon yapılacak olan lamba ve motorlarda kompanzasyon yapılmış mı?
51. AG kompanzasyon tesislerinde kondansatör gücü yeterli midir?
52. AG kompanzasyon tesislerinde reaktif güç rölesi ayarları yapılmış mıdır?
53. AG kompanzasyon tesislerinde kademe sayısı yeterli midir?
54. AG kompanzasyon tesislerinde pano topraklaması yeterli midir?
55. AG kompanzasyon tesislerinde pano kapağında anahtar (sviç) var mıdır?
56. AG kompanzasyon tesislerinde sigorta ve kondansatör akım değerleri uygun mudur?
57. AG kompanzasyon tesislerinde kontaktör grupları görev yapıyorlar mı?
GENEL
58. Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi?
59 Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır?
60. Bütün sortilere faz, nötr ve koruma hattı kesintisiz ulaşmakta mıdır?
61 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur?
62 Tesisatta kullanılan araç, gereç ve cihazlar ilgili Türk Standartlarına uygun mu?
YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DİĞER TESİSLER (VARSA)
63. (Tesisin türüne göre ilgili yönetmeliklere uygunluk yönünden denetim şirketi tarafından detaylandırılacaktır.)


ELEKTRİK KABLO ÇEKİMİ KONTROL TUTANAĞI
İlgili İdare :
Yapı Ruhsatı Tarih ve No. :
Yapının Adresi :
Pafta/ Ada/ Parsel :
Yapı Đnşaat Alanı (m2
) ve Cinsi :
Kontrol Edilen Yapı Kısmı :
Yapı Sahibi :
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :
Yapı Müteahhidinin Adı :
Proje Müellifi / Oda No :
Proje Onay Tarihi / No. :
Yukarıda belirtilen yapının, elektrik tesisatı kolon, linye ve sorti hatlarına ait kablo
kesitleri ve kablo renk kodları projesine ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır.
Đş bu tutanak …….../ ……... /………… tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca
ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
Kontrol Elemanı Elektrik Tesisatçısı Müteahhit / Şantiye Şefi
Elektrik Mühendisi Oda Sicil No:
Proje ve Uygulama Denetçisi
Elektrik Mühendisi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ VERİLMESİNE NE ZAMAN BAŞLANACAKTIR?

Enerji Kimlik Belgesi verilmesine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlanacaktır. Öngörülen düzenlemeyle yeni inşa edilecek binalar için enerji kimlik belgesi, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecek. Mevcut binalara ise uyum için 2017‘ye kadar süre tanınacaktır.


BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN İTİBAREN, YÖNETMELİĞİN DENETİMİ KİMLER TARAFINDAN YAPILACAKTIR?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 26ncı maddesi gereğince:
Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.
Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.


BEP-HY VE BEP-TR NEDIR?

1. BEP HesaplamaYöntemi , BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımının asıl hesaplanacağının yol haritasıdır.

2. BEP-TR, internet tabanlı bir yazılımdır. BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımını hesaplar.

3. BEP Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon salım sınıfını belirlenecektir.

4. BEP-TR, BEP Hesaplama Yöntemini kullanılarak ilgili binaya uygun enerji kimlik belgesini üretir. Bu sistemi kullanabilmek için sınavda başarılı olan mimar ve mühendislere Bakanlık tarafından şifre verilecektir.


BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNE NASIL ULAŞABİLİRİM

Yönetmeliğe http://www.yigm.gov.tr/bep/mevzuat/yonetmelikler/bep_yonetmelik.doc adresinden ulaşabilirsiniz. Ancak tüm yönetmeliklerin en güncel hallerine ulaşmak için www.mevzuat.gov.tr adresini kullanmanızı öneririz.


ENERJİ KİMLİK BELGESİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bu konuda Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sunuma erişmek için tıklayınız


ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI NASIL OLUNUR

Enerji Kimlik Belgesi(EKB) Uzmanı olmak isteyen mühendis ve mimarlar öncelikle Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlarda eğitim alır.
Eğitim alındıktan sonra Bakanlık tarafından yapılacak merkezi sınavda başarılı olanlara yetkilendirme yapılır. Yetkilendirilen mühendis ve mimarlara BEP-TR programına erişmek için kullanıcı adı ve şifre verilir. Mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri bünyesindeki uzmanlar tarafından, Yeni yapılacak binalar için Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.


DAHA GENİŞ BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Bu konuda Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sunuma ulaşmak için tıklayınız

MEVCUT BİNALARA ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ KİM VERECEK?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği‘ne göre mevcut binalara kimlik belgesi Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından verilecektir. Bu firmaların listesine ulaşmak için tıklayınız Mevcut binalar bu belgeyi 2017‘ye kadar almak zorundadırlar. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek firmaların yeterli personele sahip olması gerekmektedir. Bu durumda olmayan firmaların denetimi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kontrol edilecektir.

İMZA YETKİSİ NEDİR?

Üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz arasında anılan adıyla "İMZA YETKİSİ" bir mühendisin yaptığı işin yada sunduğun hizmetin sorumluluklarını üstlenmesidir. Mühendislik mesleği insan odaklı bir meslek olduğundan, mühendislik hizmetleri de doğrudan insanları etkiler. Bu nedenle bir projeye veya sözleşmeye imza atmak demek ben öğrendiğim bilgilerle bu işi yapıyorum ve sorumluluklarını alıyorum demektir. Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun üyelerimiz bulunmaktadır. Piyasada imza yetkisi olarak bilinen uygulamanın adı Serbest Müşavir Mühendislik yani SMM hizmetidir. SMM (Serbest Müşavir Mühendis) Bürolarının tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrola, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu Elektrik-Elektronik-Bilgisayar-Biyomedikal mühendisliğine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine, fikren katkıda bulunulmasına SMM Hizmeti denir. Bu hizmetleri gerçekleştiren kişiye de SMM denir. SMM belgesi alabilmek için herhangibir mesleki tecrübe şartı aranmaz. Yeni mezun üyemizde, 25-30 yıllık meslektaşımızda SMM belgesi alabilir. SMM hizmeti aynı zamanda ticari bir hizmet olduğundan oda tarafından çeşitli belgeler istenir. Ayrıca ilk defa SMM alacak üyelerimizi mali, hukuki ve idari açıdan bilgilendirmek amacıyla SMM eğitimleri düzenlenir.


ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ

Öncelikle belirtilmesi gereken temel nokta, EMO‘nun kamu personel alımları ve kamuda istihdam edilecek mühendislerde aranacak kriterleri belirleme yetkisi bulunmadığıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan mühendislerin Oda‘ya üye olma zorunluluğu dahi bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, EMO‘nun verdiği belgelere göre değil, üniversitelerin vermiş olduğu diplomalarda yer alan unvanlara göre alım yapmaktadırlar.

Burada bahsedilecek nokta Serbest Müşavir Mühendislik - SMM belgesi ile ilgilidir. Yani kamudaki ve özel sektördeki Serbest Müşavir Mühendislik alanında olmayan hizmetleri kapsamaz. Fabrikada, ARGE merkezlerinde, Elektrik Dağıtım Şirketlerinde, Enerji Üretim ve İletim Tesislerinde vb. yerlerde çalışan üyelerimizin bu noktada SMM belgesi almasına yada bu belge için gereken şartları sağlamalarına gerek yoktur.
Elektrik-Elektronik Mühendisleri 3 tür SMM belgesi(yada genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

Asansör SMM belgesi
Asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.

Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi
Bu belge ile 1000 V altındaki gerilimdeki projeler sözleşmeler imzalanabilir. Örnek: İç tesisat projeleri, topraklama ölçümleri, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.

Elektrik 1 kV Altı ve Üstü SMM Belgesi
Bu belge ile Elektrik Mühendisliğine ait her türlü proje, sözleşme ve danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapılabilir. Bu belgeyi alabilmek için Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanlı üyelerimizin transkriptlerinde

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki Etkin değeri 1000V‘un üstünde ve 1000V‘un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini kapsayan SMM belgesidir. Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındakilere (Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik-Haberleşme Mühendisleri) Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde "elektrik makineleri", " iletim sistemleri", " dağıtım sistemleri", " güç sistemleri", " enerji sistemleri", " elektrik tesisleri", " koruma", "yüksek gerilim tekniği" veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Bu dersler sadece üniversitelerden tamamlanabilir. Odamız bu dersleri kanun gereğince veremez. Şu anda;
Gazi Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
bu dersleri sonradan tamamlamak isteyen üyelerimiz için açmaktadırlar. Ancak uzaktan eğitim şeklinde verilen dersler kabul edilmemektedir. Örneğin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi‘nden 09.03.2012‘den sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.


NEDEN TRANSKRİPT İNCELİYORSUNUZ?

EMO; Elektrik, Elektronik, Kontrol, Haberleşme ve Biyomedikal Mühendislerinin yasal örgütüdür ve Anayasa‘nın 135.maddesinde tanımlanan Kamu Kurumu niteliğinde meslek odasıdır.

EMO; 6235 sayılı TMMOB kanunu uyarınca kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘nin 23 odasından biridir.

EMO; Üyelerinin çalıştığı meslek alanlarını tanımlama ve resmi gazetede yayımlanmak üzere yönetmelik çıkarmaya yetkilidir.

EMO; Bu yönetmelikleri çıkarırken üyelerinin mühendislik ünvanlarını, kamu yararını ve mesleğin durumunu göz önüne alır. Kamu çıkarı burada en önemli kriterdir.

İşte bu nedenle EMO, özellikle son 20-25 yılda üniversiteler arasında hızla yayılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ile ilgili çok uzun zamandır çalışma yapmakta ve YÖK-Üniversitelerarası KURUL nezdinde girişimlerde bulunmaktadır. Ancak hem ekipman hem de öğretim üyesi eksikliği gibi nedenlerle bu bölümlerin çoğu Elektrik Mühendisliği derslerini verememektedirler. Bu durum mezuniyetten sonra Elektrik Mühendisliği meslek alanında çalışmak isteyen üyelerimiz için problem olmaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası‘da üyelerimizin kendi meslek alanlarında çalışmalarını savunmaktadır.

Bu kararımız TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 2007/1668 sayılı kararı ile de kesinleşmiştir. EMO, Meslek örgütü olarak üyelerinin meslek alanlarını belirleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle transkript incelemesi dahil uygulamalar yapabilir. Karara ulaşmak için tıklayınız

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ

Elektronik - Haberleşme Mühendisleri 2 tür SMM belgesi (yada genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:
Asansör SMM belgesi
Asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Bu belgeyi ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.
Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi
Bu belge ile 1000 V altındaki gerilimdeki projeler sözleşmeler imzalanabilir. Örnek: İç tesisat projeleri, topraklama ölçümleri, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri. Bu belgeyi ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri ünvanları gereğince Elektrik ile ilgili fark derslerini tamamlasalar bile Elektrik 1 kV Üstü İmza Yetkisi alamazlar.

TMMOB NEDİR?

KURULUŞ VE AMAÇ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 31.12.2011 itibariyle Oda sayısı 24, üye sayısı ise 401.987 ‘dır.
TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 197 şube ve 45 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibarı ile Oda ve Şubelerine bağlı olarak 157 Bölge Temsilcisi, 613 İl Temsilcisi, 265 İlçe Temsilcisi, 11 İrtibat Bürosu, 12 Mesleki Denetim Görevlisi ve 51 Oda Temsilcisi ile TMMOB toplam 1306 birimi ile görev yapmaktadır. TMMOB‘ye bağlı Odalara 70 kadar mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir.
TMMOB Yasası‘nda Birliğin amaçları şöyle sıralanmıştır. - Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak. - Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak. - Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.
TMMOB, Odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla kurdukları ilişkilerine paralel olarak Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir. TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak; bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek ve bunların gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığındadır.

TMMOB‘nin Kuruluşuna Kadar Örgütlenmeler
Avrupa‘da ve ABD‘de 19. yüzyılın ortalarında başlayan Mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde 2. Meşrutiyetle birlikte başlamıştır. 1908‘de İstanbul‘da çok sayıda sivil örgütün kurulduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi de Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyetidir. Cemiyet 1912 yılında etkinliklerini askıya almış ve 1919‘da yeniden çalışmalarına başlamış ve varlığını 1922 yılına kadar sürdürmüştür. Cumhuriyetten sonra ilk örgütlenmeler Mayıs 1926 yılında kurulan ve merkezleri Ankara‘da bulunan Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği adı altında gerçekleşmiştir. Birliklerin amaçları arasında "memleketin ilerlemesine ve milli iktisadın inkişafına ve kuvvetlenmesine hizmet emeli ile mesleğin yükselmesine çalışmak", "meslek haklarını ve azanın ihtiyaç ve menfaatlerini temin ve himayeye, mühendisler arasında tanışma ve tesanütün artmasına hizmet etmek", "başka memleketlerden mühendis getirilmesine ihtiyaç kalmayacak derecede meslektaşların yetiştirilmesi için gençliğin mesleğe karşı rağbetini artırmaya; sermaye getirme mecburiyeti olmadıkça, memleketimizde yapılarak inşaatın Türk Mühendis Müteahhitlerine yaptırılmasını ve memlekette yerli ve ecnebi müesseselerde Türk Mühendislerinin çalıştırılmasını temine çalışmak" yer almaktadır. Bu örgütü Şubat 1927 tarihinde kurulan Türk Yüksek Mimarlar Birliği izlemiştir. Birliğin amacı "Türk Yüksek Mimarları arasında fikri ve mesleki dayanışmayı temine, memleket içinde ve dışında Türk mimarisini ve mimarlığını tanıtmaya, Türk mimarlık sanatının ve inşaat bilgisinin beynelmilel terakkilere göre inkişafına ve Türk yüksek mimarlarının mesleki, iktisadi ve hukuki menfaatlerini korumak" olarak belirtilmektedir. Daha sonraları bu örgütlere çeşitli tarihlerde uzmanlık dallarında örgütler eklenmiştir. Bu örgütler arasında, kurulduktan sonra başka örgütlerle birleşenler de bulunmaktadır. Bu örgütlerin tam bir listesi henüz çıkarılamamıştır. Bilinen örgütler şunlardır: Türk Mühendisler Birliği, Türk Yüksek Mühendisler Birliği, Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti, Türk Maden Mühendisleri Birliği, Türk Yüksek Maden Mühendisleri Birliği, Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği, Türkiye Jeoloji Kurumu, Türkiye Harita ve Kadastrocular Cemiyeti, Türk Yüksek Mimarlar Birliği, Orman Mühendisleri Cemiyeti, Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği.

TMMOB‘nin ve Odaların Kuruluşları
6235 sayılı TMMOB Yasasının kabulünden sonra, 1. Genel Kurul 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu Genel Kurul, yukarıda belirtilen örgütlerden bazılarının delegelerinden oluşmuş, TMMOB Tüzüğü kabul edilmiş ve Elektrik M.O., Gemi M.O., Harita ve Kadastro M.O., İnşaat M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makine M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Ziraat M.O. kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu Genel Kuruldan sonra kurulan Odaların adları ve kuruluş tarihleri şöyledir:
Gemi Makinalerı İşletme M.O. 1960, Şehir Plancıları O. 1968, Fizik M.O. 1970, Metalurji M.O. 1970, Meteoroloji M.O. 1970, Petrol M.O. 1970, Jeoloji M.O. 1974, İç Mimarlar O. 1976, Jeofizik M.O. 1986, Çevre M.O. 1992, Tekstil M.O. 1992, Peyzaj Mimarları O. 1994, Gıda M.O. 1996. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 31.12.2011 itibariyle Oda sayısı 24, üye sayısı ise 401.987 ‘dır.

TMMOB‘NİN TEMEL İLKELERİ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI
Temel İlkeler
TMMOB ve bağlı Odaları;
Mesleki demokratik kitle örgütüdür.
Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
Emekten ve halktan yanadır.
Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.
Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

Çalışma Anlayışı
TMMOB ve bağlı Odaları;
Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,
Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme , birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen, Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren, Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten, Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya egemen kılan, Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloğa ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan, Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen, Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşmeme anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan, Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen, Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayışların aksine, mesleki- demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren, Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan, Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimarların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren, Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren, Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı içerisindedir.


EMO NEDİR?

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 1954 yılında 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olup, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 23 odadan biridir. Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Biomedikal Mühendislerini bünyesinde barındıran EMO‘nun bugünkü üye sayısı 38000‘nin üzerindedir. Odanın merkezi Ankara‘da olup Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon‘da şubeleri vardır. Ayrıca şubelere bağlı il ve ilçelerde temsilcilik ve mesleki denetleme büroları şeklinde yurt düzeyinde geniş bir örgütlenmeye sahiptir.


ÜYELERE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR? ODA BENİM İÇİN NE YAPIYOR?

Ücretsiz ömür boyu geçerli e-posta,
Her yıl yenilenen Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası - Bilgi için tıklayınız
Ücretsiz dergi,bülten, ajanda ve mesleki yayınlar,
Kongre - sempozyum - çalıştaylardan ücretsiz veya indirimli olarak yararlanma,
Genel katılıma açık eğitimlerden indirimli olarak yararlanma, ücretsiz eğitimler-seminerler,
Önümüzdeki yıllarda yapılacak E-Öğrenim hizmetleri
Oda yayınları ve çeşitli mesleki yayınlardan indirimli olarak yararlanma
E-arşiv (50 yıllık dergi, sempozyum-kongre-çalıştay kitapları arşivi)
Yeni otomasyon projesi çerçevesinde şifre alarak aidatları online ödeme
iletişim bilgilerini online değiştirebilme, e-öğrenim hizmetlerinden yararlanma
Anlaşmalı kurumlardan,otellerden indirimli yararlanabilme
Oda lokalinin bulunduğu yerlerde indirimli yararlanabilme
Yurtdışına yapılan teknik/sosyal/kültürel etkinliklere ücretsiz, indirimli veya ayrıcalıklı yararlanma.
Ayrıca ülkenin bilimsel ve teknik anlamda gelişmesi ve Türkçe bilim dilinin oluşması yolunda sempozyum, kongre ve çalıştaylar yapar. Tarafsız ve gerçek bilgi kaynağı olarak bu ülkenin aydınlık yüzüdür.


EMO SİYASETLE UĞRAŞIR MI?

EMO bir siyasi örgüt değildir. Ancak hak alabilme ya da haklarını savunabilme siyasal bir mücadeleyi gerektirir. Mühendislik hakları ve mühendislerin haklarını savunmak salt teknik bir konu değildir, ister istemez her istem bir siyasal istemi ve mücadeleyi gündeme getirir. Örneğin nükleer santrallara karşı bir kampanya veya enerji özelleştirmelerine karşı hukuksal mücadele hem teknik hem de siyasi bir mücadele olarak EMO tarafından sürdürülmektedir. Mühendislik doğrudan ekonominin içerisinde olan bir meslek alanıdır. Direkt üretim ilişkileri içerisinde olan ya da bir biçimiyle ticari ilişkiler içerisinde olan bir yapıdır. Ve bu yapının üst örgütünün çözmesi gereken sorunlar aslında çok değişiktir, üniform bir özellik de göstermez. Sadece diploması mühendis olduğu için buraya üye olunması nedeniyle siyasal anlayışların farklı olabildiği gibi uğraşı alanları da farklı olabiliyor. Yani tüccar olan da buraya üye olabilir, büyük bir işletme sahibi de, proje üreteni de, ya da ücretli çalışan veya işsiz de. Tüm bunlara bakıldığında çok değişik alanların sorunlarına çözüm üretmekle karşı karşıya olan bir yapı söz konusudur.


MÜHENDİSLİK NEDİR?

Eğitim, deneyim ve uygulama ile edinilen, matematik, doğa ve mühendislik bilimleri bilgileri sonucu kazanılan formasyonun, insanlık yararına bir gereksinmeye yanıt vermek üzere ekonomiklik ögeleri de göz önünde bulundurularak; teknik ağırlıklı ekipmanların, ürünlerin, proseslerin, sistemlerin ya da hizmetlerin tasarımı, hayata geçirilmesi, işletilmesi, bakımı, dağıtımı, teknik şatışı ya da danışmanlık ve denetiminin yapılması ve bu amaçlarla araştırma-geliştirme etkinliklerinde kullanılması işlevine mühendislik denir. Bir başka tanımda ’’ Mühendislik; eğitim, deneyim ve uygulama ile edinilen matematik ve doğa bilimler bilgisinin, doğal güç ve kaynakların insanlık yararına ve sürdürebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve mühendislik etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirilme uğraşıdır.’’ denilmektedir.


MESLEK ETİĞİ VE MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ NELERDİR ?

Yaşanan olumsuzlukların toplumda doygunluk noktasına ulaşıp bıkkınlık yarattığı görülmektedir. Yaratılan bu bıkkınlık karşısında "temiz toplum" talebi, toplumun bütün sınıf ve katmanlarında bir özlem olarak dile getirilmektedir. Böylesi bir ortam ve ruh hali içinde de, etik-ahlak, meslek etiği ve mesleki davranış ilkeleri gibi kavramlar temiz toplumun kapısını açacak sihirli birer anahtar gibi görülmektedir.
Türkiye'de, bugün, sorunsuz hiçbir alan bulunmamaktadır. Sorunların altından kalkabilecek ekonomik ve siyasal yapı, toplumsal sorunlar karşısında çaresiz kalmıştır. Bu durumda toplumsal sorunları gözden kaçırıp, bireysel temelde ele alarak çözüm yolları aramak gerçekçi bir yöntem olabilir mi?
Etik ve ahlak soyut kavramlardır., bunlar ancak insan ilişkilerinde somutlaşırlar. Burada söz konusu olan etik değerlere uymayan ilişkiler, ekonomik temele dayalı ilişkilerdir. Böylesi bir tabana dayalı sorunlar, insanların iyi nyet ve ahlaklı davranışlarıyla, aşağıdan yukarı doğru çözülebilir mi?
Bu gerçeklikler karşısında, toplumsal boyuta ulaşan sorunları, bireysel düzeyde çözmeye uğraşmak, ünlü benzetmede olduğu gibi bataklığı kurutmak yerine sivri sinekleri tek tek yok etmeye yönelme türü bir çaba olmayacak mıdır?
Bunlara karşın, meslek etiği ve mesleki davranış ilkeleri gereksiz midir? Ya da karşıt olarak, meslek etiği ve mesleki davranış ilkeleri ne tür ilişkiler temelinde işlevseldir?
Aşağıda sunulan Kurallar Modeli, özet olarak, mühendislerin mesleki sorumluluklarınıyerine getirmeleri yönünde, hem mühendislerin hem de toplumun beklentilerini ifade etmektedir.
Bu Kurallar, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik, insan yaşamı ve refahına saygı, haklılık, açıklık, yetkinlik ve sorumluluk genel ilkeleri temeline dayandırılmıştır.
Bu genel etik ilke ya da konuların bazılarının daha evrensel geçerliliği olduğu varsayılır, ancak burada sadece mühendislik mesleğinin uygulanmasında özellikle geçerli sayılan ilkeler belirtilmektedir.
ETİK KURALLAR MODELİ
İlgili alanda çalışan mühendisler, onurlu ve etiğe uygun biçimde davranmalıdır. Doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik değerlerini yüceltmeli ve insan yaşamını, refahını ve çevreyi korumalıdır. Bu temel ilkelere bağlı olarak ilgili alanda çalışan mühendisler:
1-) Kamunun güvenliğini, sağlığını, refahını ve çevrenin korunmasını gözetmeli, işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğini geliştirmelidir;
2-) Hizmet vermeli, dikkatli ve gayretli bir biçimde, sadece kendi yeterlilik ve uzmanlık alanlarındaki mühendislik konularının sorumluluğunu almalı veya danışmanlığını yapmalıdır;
3-) Hizmet verdikleri kişiler veya çalıştıkları kuruluşlar yararına davranmalı, güvenilirliği sağlamalı ve adil olarak çıkar çatışmalarını ortaya koymalıdır;
4-) Yeterliliklerini sürdürmek için sürekli bilgilerini arttırmalı, uygulama yaptıkları alanda bilgilenmeyi geliştirmeye çabalamalı ve birlikte çalıştıkları kişilerin mesleki gelişimine olanak sağlamalıdır;
5-) Hizmet verdikleri kişi veya kurumlara, meslektaşlarına ve diğer kişilere karşı doğruluk ve iyi niyetle davranmalı, haklı olana saygı göstermeli; dürüst ve haklı mesleki eleştirileri kabul etmekle kalmayıp, kendisini de eleştirmelidir;
6-) Hizmet verdikleri kişiler yada çalıştıkları kuruluşların çalışmaları ve projelerinin toplumsal ve çevresel sonuçlarından haberdar edilmeleri gerektiğinin bilincinde olarak, mühendislik ile ilgili konuları nesnel ve doğru bir biçimde topluma aktarmaya çaba göstermelidir;
7-) Eğer mühendislik ile ilgili karar ve yargılar geçersiz sayılıyor veya dikkate alınmıyorsa, bunun yaratacağı olası gelişmeleri ve hizmet verdikleri kişi veya kuruluşlara açık olarak sunmalıdır;
8-) Mühendisler veya diğer kişiler tarafından ortaya konan yasa veya ahlakdışı mühendislik kararları ya da pratikleri, kendi kurumlarına ve/veya uygun kuruluşlara iletilmelidir.
TMMOB II. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK KURULTAYI KARARLARI
A) Mühendislerin ve Mimarların, birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları;
B) Örgütsel Davranış Kuralları;
C) Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar;
D) Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar;
E) İşverene ve Müşteriye Karşı Sorumluluklar
F) Mesleğe ve Meslektaşa Karşı Sorumluluklar
KURULTAY KARARLARI - MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ
http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3246&tipi=16
1.Mühendis ve mimarların mesleki sorumlulukları, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin topluma, doğaya, çağımıza ve geleceğimize olan etkileriyle doğrudan bağlantılıdır. Aşağıda yer alan TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri, mühendislerin ve mimarların mesleki etkinliklerinde göz önünde bulundurmaları gereken değerleri, kararlarına kılavuzluk edecek bir toplumsal sözleşmenin öğelerini vermek için hazırlanmış ve kabul edilmiştir.
TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ
Mühendislerin ve Mimarların,
A) Birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları;
1.Mühendis ve Mimarlar; Bilim ve teknolojiyi insanlık yararına ve doğal dengeyi koruyacak biçimde kullanmayı mesleğinin temel ilkesi kabul eder.
2.Bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirme düşüncesi ve çabasıyla hareket etmenin sorumluluğunu duyarlar.
3.Meslek alanı içerisindeki en iyi tasarım ve uygulama hizmetini vermekte sorumluluk duyarlar.
4.Hizmet üretimi ve yaşam boyunca ulusal ve uluslararası boyutlardaki adalet, eşitlik, özgürlük, dürüstlük, güvenilirlik, saygı ve hukuk alanlarındaki gelişim ve değişikliklerde sorumlu olduğu bilinciyle hareket eder.
5.İş sözleşmelerinde yer alan, kurallara uyarlar ve karşı taraftan da aynı anlayışı beklerler.
6.Yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet üretmeyi hedef ve ilke kabul ederler. Çok disiplinli çalışmalarda birlikte üretmeyi amaçlar ve diğer meslek mensuplarına gereken saygıyı gösterirler. Mühendis ve Mimarlar sadece hak ettiği ünvanları kullanmayı uygun bulurlar.
7.Mesleki Davranış ilkelerine aykırı tutum davranışlarda, bulunamazlar. Bu ilkelere karşı davrananlara hoşgörülü yaklaşmaz örgütsel tepkinin gelişmesine katkı koyarlar.
B)Örgütsel Davranış Kuralları;
1.Örgüt faaliyetleri sırasında oluşturulan, karar altına alınan ilke ve kuralların hayata geçirilmesi, yazılı kurallar ve örgüt gelenek ve kültürüne saygılı davranmayı ve bunları geliştirmeyi ilke kabul eder.
2.Örgütsel, yönetsel sorumlulukların yerine getirilmesinde en üst düzeyde duyarlılık gösterilir.
3.İnsanlığın evrensel değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı örgüt yönetimini geliştirerek örgüt içi demokrasisinin düzenlenmesini sağlar.
4.Mesleğin ve meslektaşın toplumdaki itibarını yüceltecek mesleki davranış ilkelerinin yaşama geçirmeyi görev kabul eder.
5.Meslek ilkelerinin uygulama ve denetiminde etik kurallar geliştirir.
6.Mühendis ve Mimarların mesleki, sosyal, kültürel,ekonomik gelişmeleri için örgütlü mücadeleyi ön planda tutar.
C)Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar;
1.Mühendis ve Mimarlar insan haklarına barışa, demokrasiye, topluma saygılı ön planda tutarak ilişki geliştirirler.
2.Mühendis ve Mimarlar din, dil, ırk, her türlü inanç, cinsiyet farklılığı, coğrafi ayrım ile gözetmeden çok kültürlü bir yapının korunması, kültürel zenginliğin geliştirilmesi yönünde çaba sarf ederek hizmetleri bu anlayış içinde yürütürler.
3.Toplumun sağlıklı gelişmesini çevreyi ön planda tutarak geliştirecek davranışları destekler. Bu amaçla doğal ve toplumsal çevrenin sağlıklı gelişmesini ön planda tutar.
D)Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar;
1.İnsan merkezli insanın mutluluğu, refah ve yararını ön planda tutan değerlendirme ve davranışlar artan nüfusunda etkisiyle hava toprak ve suyun kirlenmesine neden olmuş başta insan olmak üzere tüm canlıların hayatını tehdit eder boyuta gelmesinde etkili olmuştur. Bu bilgiler ışığında, Mühendis ve Mimarlar, gelecek kuşaklar, diğer canlılar ve canlı organizmalar ile arzın varlığını sürdürmesini bir hak ve değer olarak kabul ederek davranış geliştirmeyi sorumluluk olarak görürler.
2.TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri, geleceğin mühendislerinin ve mimarlarının, bilim ve teknolojinin, mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin topluma olan etkilerini, meslek mensuplarının bu etkilerden doğan kişisel sorumluluklarını, kararlarında başvurdukları değerleri ve etik ikilemleri tanımalarını gerektirmektedir. Bu amaçla, bilgi ve düşünce zenginliği yaratmak, yaşam kültürü düzeyini yükseltmek, etik ikilemleri tartışma yeteneğini geliştirmek için, mühendislik ve mimarlık lisans eğitiminin "etik" le ilişkili konularla zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması öngörülmüştür.
3.Toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve doğanın dengesini temel alacak ilkeler, ülkemizde uygulanmakta olan sosyal, siyasal ve ekonomik politikaların özendirdiği ya da ödüllendirdiği davranışlarla büyük ölçüde çelişebilecektir. Bu tür durumlar, kimi meslektaşlarımız için geçerli olabileceği gibi, kimi işveren girişimci ve kamu yöneticileri tarafından da kendi çıkarlarına aykırı bulunabilecektir. Bu tür durumlarda, meslek etiğine uygun davranacak üyelerimiz üzerinde işten çıkarılmaya kadar varan yaptırımlar söz konusu olabilecektir. Olağan dışı koşullara ve baskılara karşın bu ilkelerin uygulanmasında kararlı davranan üyelerimizin ödüllendirilmesi ve bu tür uygulamalarda haksızlığa uğrayan üyelerimize sahip çıkılabilmesi için TMMOB bünyesinde özel bir fon oluşturulması karara bağlanmıştır.
4.Mühendis ve mimarlar, Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumsal çıkarların, evrensel insani kazanımların ve kültürel mirasın korunması için kullanırlar. Toplum yararı için duymuş oldukları sorumluluk ve kaygı her zaman özel çıkarlarının üstünde yer alır.
5.Mühendis ve mimarlar, kendilerinden istenen işin, toplum ve çevre için bir tehlike yaratacağı doğrultusunda şüpheleri olduğunda, düşünceleri işveren tarafından dikkate alınmıyorsa ilgili meslek örgütünü bilgilendirirler. Meslek örgütü konuyu takip etmekle yükümlüdür. Üye, meslek örgütüne karşı sorumludur, örgütü duyarsız davrandığı takdirde, kamuoyunu bilgilendirmelidir.
6.Mühendis ve mimarlar, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınması amacıyla;
- Meslek örgütlerinin öncülüğünde, mevcut yasa, yönetmelik,tüzük vd. yasal mevzuaatta yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için mücadele eder.
- Üretim sistemlerinde ve süreçlerindeki yapılan değişikliklere bağlı olarak, önlemlerin geliştirilmesi amacıyla meslek örgütü ile birlikte çalışır. Karşılaştığı sorunları örgütüne bildirir.
- Meslek örgütünün bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eder, takipçisi olur.
7.Mühendis ve mimarlar çalışma yaşamında,
- Kamusal çıkarları gözeterek çalışırlar.
- Yaptığı işin gereklerinin dışında, çalışma arkadaşlarına göre ayrıcalıklı bir konum edinmek amacıyla işvereniyle özel ilişkiler geliştirmezler.
8.Mühendis ve mimarlar bilime ve mesleğine karşı sorumluluğunun gereği olarak;
- Yalnız, becerileri ve eğitimleri olan konularda mesleki hizmet verirler; görev yetki ve sorumluluklarını sadece zorunlu durumlarda ehil olan meslektaşlarına devrederler.
- Çalıştığı alanda ve genel entelektüel faaliyetinde,işletme verimliliğinin yükseltilmesine, emeğin haklarını koruyup geliştirme;istihdamın dar altı l m aması, ulusal çıkarları gözetme kaydıyla teknolojinin gelişimi ve enerji yoğunluğunun düşürülmesi doğrultusunda katkı koyar, bu doğrultudaki çalışmaları desteklerler.
9.Mühendis ve mimarların topluma, yaşadıkları çağa ve doğaya karşı sorumlulukları hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmaktadır. Toplumun refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak için mühendis ve mimarların gerçekleştireceği mesleki etkinliklerde uygulanmak üzere Topluma karşı sorumluluklarının, ürün ve hizmet isteyene ve tüketiciye karşı sorumluluklarının , mesleğe ve meslektaşlarına diğer meslek disiplinlerine karşı sorumluluklarının, kendilerine karşı sorumlulukları ivedilikle "Mesleki Davranış İlkeleri" olarak tanımlanmalı, ödül ve yaptırımlar belirlenmeli ve TMMOB‘nin ilk Genel Kurulu‘nda işlevsel ve işler bir düzenlemeye dönüştürülmelidir.
10. TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ
Giriş
Mühendislik ve mimarlık hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, gerekse toplumun günlük yaşamının her noktasını daha çok etkilemekte, bu etki günümüzle sınırlı kalmayıp geleceğimizi ve kaynaklarımızın kullanımını da kapsamaktadır. Bu nedenle de, mühendislerin ve mimarların topluma, yaşadıkları çağa, doğaya karşı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmaktadır. Ayrıca, gelişme sürecinin sıkıntılarını yaşayan ülkemizde bu toplumsal sorumluluk daha da fazladır.
Mühendisler ve mimarlar, ayrılmaz bir parçası oldukları toplumun refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak için, mesleki etkinliklerinde aşağıda tanımlanan ilkelere uymayı, uyulması için meslektaşlarını uyarmayı bir görev sayarlar.
Topluma Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,
1.Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak çıkarları; evrensel insani kazanımların ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanırlar. Toplumun sağlığı, güvenliği ve refahı için duymuş oldukları sorumluluk her zaman kendi kişisel çıkarlarının, meslektaşlarının çıkarlarının ya da mimar ve mühendisler topluluğunun çıkarlarının üstünde yer alır.
2.Kendilerinden istenen işin toplum ve çevre için ciddi bir tehlike yaratacağı sonucuna varırlarsa ve bu konudaki mesleki yargıları işveren ya da müşteri tarafından dikkate alınmıyorsa, görüşlerini işverene ya da müşterilerine yazılı olarak bildirirler; sonuç alamamaları durumunda meslek örgütlerini ve gerektiğinde yetkili makamları ve kamu oyunu bilgilendirirler.
3. Toplumun ilgi alanı içinde bulunan teknik konulardaki görüşlerini, raporlarını, konuyu yerinde ve tam anlamıyla araştırmış, incelemiş ve yeterli bir bilgi ve verilerle donanmış olarak, ticari ve kişisel kaygıları bir yana bırakarak, doğru, tam ve nesnel bir biçimde açıklarlar.
4.İş yerlerinde işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırlar, iş yerlerinde çalışanları bu konularda bilgilendirirler.
5.İşverenleri, müşterileri, meslektaşları da dahil olmak üzere, toplumdaki herkese adil, dürüst ve iyi niyetle davranırlar.
6.Ülkenin teknoloji ve mühendislik yeteneğinin yükselmesi için, teknolojinin, teknolojinin uygun kullanımının ve potansiyel sonuçlarının toplum tarafından anlaşılması için çaba gösterirler.
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar, doğayı ve çevreyi korumayı, onlara zarar vermemeyi, uygulamalarının doğayla uyumlu olmasını sağlamayı mesleki sorumluluklarının ayrılmaz parçası olarak görürler, doğal kaynakların ve enerjinin tasarrufuna özel önem verirler.
İşverene ve Müşteriye Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,
1.İşveren/müşteriyle teknik konulardaki mesleki alışverişlerinde her zaman güvenilir bir iş gören ya da vekil ya da danışman olarak ve işveren/müşterinin çıkarları için, toplumun refah ve sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaksızın, mesleki beceri ve deneyimlerini sonuna kadar kullanarak, uygun ve düzgün bir iş düzeyi ile çalışırlar.
2.İşverenleri ya da müşterileriyle olan iş ilişkilerini etkileyecek şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir armağan, para ya da hizmet ya da iş teklifi kabul etmezler; başkalarına teklif etmezler,mesleki ilişkilerini geliştirmek amacıyla siyasal amaçlı bağış yapmazlar.
3.İşverenin/müşterinin ticari ve teknolojik sırlarını izin almadan başkalarına açıklamazlar, kişisel çıkarları için kullanmazlar.
Mesleğe ve Meslektaşa Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,
1.Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami özen göstererek sürdürürler.
2.Tüm meslektaşlarına saygıyla yaklaşırlar; meslektaşlarıyla haksız rekabet içinde olmazlar ve astlarının gelişimi için özel çaba harcarlar, onlara yardımcı olurlar, telif haklarına ve özgün çalışmalara saygı gösterirler, çalışmalara katkıları ve katkıda bulunanları belirtirler.
3.Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet verirler; hizmetlerini etkileyebilecek diğer uzmanlık alanlarındaki yetkililerin görüşlerine başvururlar, disiplinler arası ortak çalışmayı özendirirler.
4. Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını, sadece zorunlu durumlarda ve ehil olan meslektaşlarına devrederler.
5.İşlerini yalnızca kendilerine tanınmış mesleki görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yaparlar, yalnızca resmi olarak hak kazanmış oldukları sıfat ve unvanları kullanırlar.
6.Bu mesleki davranış ilkelerine aykırı davrananlara yardımcı olmazlar, onların etkinliklerinin içinde yer almazlar, onları uyarırlar, bu konuda meslek örgütleriyle işbirliği yaparlar; bu ilkelere uygun davrananları bütün güçleriyle desteklerler.
7.Meslek örgütlerinin etkinliklerine aktif olarak katılmaya çaba gösterirler, onları desteklerler, mesleğin gelişmesine katkıda bulunurlar.
Kendilerine Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar,
1.Mesleki bilgilerini güncelleştirirler, kültürlerini ve mesleki yeterliliklerini geliştirirler.
2.Mesleki etkinliklerine ilişkin olarak meslektaşlarının dürüst ve nesnel eleştirilerini dikkate alırlar, gerektiğinde kendileri de eleştirmekten kaçınmazlar.
3.Birlikte çalıştığı insanları anlamaya, çok kültürlü çalışma ortamlarına uyum sağlamaya çalışırlar.

BAŞLICA HİZMETLERİMİZ

Uysal Elektrik Firması olarak Konya ve Bölgesinde Toptan ve Perakende olmak üzere satış ve hizmet verdiğimiz başlıca hizmetler: Elektrik Plan, Elektrik Proje Taahhüt, Aktif, Reaktif, Pano, Elektrik Malzemeleri, Avize Çeşitleri. Faydalı Bilgiler, Yönetmelikler, Tüm Elektrik Markaları, Elektrik Malzemeleri Online Katalog, Avize Katalog, İletişim, Google Harita, Sipariş Formu, Mağaza Aydınlatma Sistemleri, Güç Dağıtım Tesisatı Konya, Orta gerilim güç dağıtımı Konya, Alçak gerilim güç dağıtımı Konya, Priz tesisatı Konya, Mekanik tesisat için güç dağıtımı ve motor beslemeleri, Aydınlatma Tesisatı Konya, Genel aydınlatma Konya, Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatmas Konyaı, Acil durum aydınlatmas Konyaı, Seslendirme Sistemleri Konya, Dış aydınlatma (Çevre aydınlatması) Konya, Özel aydınlatma Konya, Aydınlatma kontrolü - karartma Konya, Reaktif Güç Kompanzasyonu Konya, Zayıf Akım Tesisatı Konya, Telefon Santrali Kurulumu Konya ve Sistem Kurulması Konya, Kamera Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, Hırsız Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, Seslendirme Sistemleri Konya, Network Konya, Data Kablolama Konya, Alt Yapı ve Rack Kabin Uygulamaları Konya, Yangın Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, TV Santrali Sistemlerinin Kurulması Konya, Elektrik Uygulama Projelerinin Çizilmesi Konya, Pano İmalatı Konya, Toptan ve Perakende Malzeme Satışı Konya'da yapmaktayız.